ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการสัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เรื่อง การยกระดับแนวทางการดำเนินงานสภาวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบรรยายเรื่อง ทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ มช. โดยมีคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 5 รูป