รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อที่ 2 เรื่องออกแบบหลักสูตรอย่างไร ให้ตอบโจทย์เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ วันที่ 24 และ 28 เมษายน 2566 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 20 รูป