โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด หัวข้อการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของหลักสูตร (Analyzing and Setting a Market Positioning for an Academic Curricula) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอก บุญเจือ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัท วินิจ และ อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร รูปแบบแบ่งเป็นการบรรยายและการปฏิบัติ (Workshop) รายละเอียดได้แก่ การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง และตัวเรา เพื่อนำมากำหนดตำแหน่งทางการตลาด การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของหลักสูตรที่สอดคล้องตามข้อมูลสำคัญของหลักสูตรและการเขียนแผนภาพแสดงการรับรู้ (Perceptual map) ณ โรงแรมแคนทารี ฮีลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 14 รูป