ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนของประธานเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ CWIE พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 3 รูป