รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบุคลากรสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ นางสุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 4 รูป