ภาพกิจกรรม รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม Module 20 เรื่อง Strategy Map / BSC / Improvement Tools เมื่อวันที่ 29 พฤศจิการยน 2555 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

If you happen to at this moment want to approve the very best one watch out for your own personal which often additionally is possible around budget friendly amount, it will be everywhere in the event you say yes to one of many fashion replica watches uk as your personal watch. No doubt, Replica devices can be with top quality movement emerging in conjunction with whole lot involving varieties, nevertheless pondering how to get men's replica breitling watches? If you happen to need to know a lot of replica watch is, listed here are limited detailed description: a replica ulysse nardin watches is a high quality watch designed to be like a classic product watch. Precisely why that popularity with replicas is usually escalating is because of the associated fee. This is certainly a particular simple and fast manner of having the watch. There are images with the Perfect Replica Designer Handbags this you can test.

 
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 20 รูป