ประวัติความเป็นมา

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาและแนวปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2541 โดยมุ่งหวังจะจัดการศึกษาที่มี คุณภาพ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามปณิธานของมหาวิทยาลัย และความต้องการของสังคม เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภูมิภาคในอนาคต

        ในการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธาน และมีคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนักและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ให้ข้อคิดเห็น เสนอแนะ และมีคณะกรรมการชุดต่างๆ ดำเนินการเฉพาะ เรื่องตามที่ได้รับมอบหมายโดยให้กองบริการการศึกษา เป็นฐานของการทำงาน และใช้บุคลากร ที่มีอยู่ทำงานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาด้วยอีกงานหนึ่ง สำหรับ ในระดับคณะ สถาบัน สำนัก ก็มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับของมหาวิทยาลัย และประสานงานกับมหาวิทยาลัยโดยผ่านกองบริการการศึกษา

        การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน เป็นงานที่ต้องอาศัยนโยบาย ที่ชัดเจน ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ใน หน่วยงาน โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรก ซึ่งต่างก็ต้องเรียนรู้ ร่วมกัน เพื่อพัฒนาระบบ ที่เหมาะสมกับธรรมชาติและพัฒนาการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับของ มหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีบางหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ ในด้านการให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัย

        นอกจากนี้ในการดำเนินงานเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของตนเองเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลมา ปรับปรุงและพัฒนา งาน ซึ่ง หมายความว่า หน่วยงานต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมีการบันทึกข้อมูลจำนวนมาก มีการวิเคราะห์ ประมวลผล และรายงานผลให้ มหาวิทยาลัยทราบ ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้หน่วยงาน มีการรายงานผลการดำเนินงานแล้ว ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย ก็ต้องมีกลไกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการพัฒนา ผู้ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการทำวิจัยสถาบันเพื่อนำผลมาใช้ในการวางแผน แก้ไข กำหนดนโยบาย และดำเนินการ เพื่อให้เกิด คุณภาพใน ระดับ สูงขึ้น ดังนั้น จึงเห็นได้ว่างานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่ง และเพื่อ ให้มีการช่วยเหลือ สนับสนุนและ พัฒนาการดำเนินงาน ของหน่วยงาน มีการติดตาม การดำเนินงานอย่างจริงจังตลอดจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานกับหน่วยงาน และการจัดการกับข้อมูล การประกัน คุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย และจัดการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ และสอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุให้ สถาน ศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นและให้มีการตรวจคุณภาพ จากองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยจึงเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้ง ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นโดย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยให้ มีโครงการศูนย์ประกันคุณภาพ การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2542 เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง และมีบุคลากรรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรง

        การจัดตั้งศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาจะเป็น ศูนย์กลางของการติดต่อประสานงานทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย การพัฒนาบุคลากร ในด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาฐานข้อมูลทางการศึกษา และการทำวิจัยสถาบัน เพื่อกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เพื่อ คุณภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้การจัดตั้งศูนย์ประกัน คุณภาพ การศึกษา จะทำให้มีสถานที่และเครื่องมือมีบุคลากรในการดำเนินงาน และ สามารถพัฒนางานได้อย่างเต็มที่

        มหาวิทยาลัยได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2546 ที่ประชุมพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ต่อมา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมติให้จัดตั้ง "สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ซึ่งมีฐานะไม่เป็นส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2530 มีลักษณะเป็นสำนักในกำกับมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานและรูปแบบการบริหารงาน นอกระบบราชการ เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ โดยมีมหาวิทยาลัยกำกับควบคุม และให้เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Office of Educational Quality Development" โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน 2548