ความเชื่อมโยงระหว่าง SDGs ทั้ง 17 ด้าน กับกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

 

 

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน อาศัยกลไกสนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเป้าหมาย ผ่านหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของแต่ละหลักสูตร ที่มุ่งหวังให้บัณฑิตที่มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่จะสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา สร้างโอกาสและความเท่าเทียม มีจริยธรรม และมีสำนึกในการดูแลรักษาสมดุลระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อม

SDGs : CMU

...

 

ลำดับ รหัสกระบวนวิชา ชื่อกระบวนวิชา SDGs
1 001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
2 001102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
4 001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
5 001222 ภาษาอังกฤษสำหรับวิจิตรศิลป์
6 001223 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และการสื่อสารมวลชน
7 001224 ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์
8 001225 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 001226 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตร์สุขภาพ
10 001227 ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 8 Decent work and economic growth
11 001228 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 8 Decent work and economic growth
12 001229 ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะสื่อ
13 009103 การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ
14 011100 มนุษย์กับปรัชญา
15 011101 ความหมายของชีวิต 3 Good health and well-being
16 011151 การใช้เหตุผล
17 011152 จริยศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 3 Good health and well-being
18 011155 ปรัชญาความสุข 3 Good health and well-being
19 011157 ปรัชญาสังคม
20 011159 ปรัชญาเพื่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม 11 Sustainable cities and communities
21 011269 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
22 011277 ชีวจริยศาสตร์
23 012100 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 3 Good health and well-being
24 012173 ศาสนาเบื้องต้น
25 012200 จิตอาสา 17  Partnerships for the goals
26 013110 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน 3 Good health and well-being
27 050100 การใช้ภาษาไทย
28 050103 สังคมและวัฒนธรรมไทย
29 050104 มนุษย์กับโลกสมัยใหม่
30 050106 ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่า 11 Sustainable cities and communities
31 050111 มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
32 050112 การอ่านกับโลกวรรณกรรม
33 050113 ท้องถิ่นและโลกาภิวัตน์ 11 Sustainable cities and communities
34 050121 พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน
35 057121 ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 3 Good health and well-being
36 057122 ว่ายน้ำเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 3 Good health and well-being
37 057123 วอลเลย์บอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 3 Good health and well-being
38 057125 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 3 Good health and well-being
39 057126 บาสเกตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 3 Good health and well-being
40 057127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 3 Good health and well-being
41 057128 เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 3 Good health and well-being
42 057129 เทเบิลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 3 Good health and well-being
43 057130 กอล์ฟเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย 3 Good health and well-being
44 057131 การออกกำลังกายและสุขภาพ 3 Good health and well-being
45 057132 ชีวิตมีสุขในค่ายพักแรม 3 Good health and well-being
46 057133 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 3 Good health and well-being
47 057134 ออกกำลังกายด้วยน้ำหนักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ 3 Good health and well-being
48 057135 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 3 Good health and well-being
49 057136 กีฬา สุขภาพ สมรรถภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 Good health and well-being
50 057137 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3 Good health and well-being
51 057138 กีฬาภูมิปัญญาไทยเพื่อการต่อสู้ป้องกันตัว
52 057139 การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย
53 063101 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง 4 Quality eduation
54 063201 การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์ในสังคม
55 070100 ภาษามือภาษาอังกฤษ 1 10 Reduce inequality
56 074100 โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 3 Good health and well-being
57 074101 การส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน 3 Good health and well-being
58 099100 ภาษาอังกฤษในบริบทระบบการศึกษาไทย
59 103271 สังคีตวิจักษ์ 11 Sustainable cities and communities
60 109100 มนุษย์กับศิลปะ 11 Sustainable cities and communities
61 109114 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 11 Sustainable cities and communities
62 109115 ชีวิตกับสุนทรียะ 3 Good health and well-being
63 109118 สุนทรียภาพในงานศิลปะล้านนา
64 109119 ศิลปะล้านนาวิจักษ์ 11 Sustainable cities and communities
65 127100 การเมืองในชีวิตประจำวัน 11 Sustainable cities and communities
66 128100 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน 16 Peace, Justice and strong institutions
67 140103 การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย 16 Peace, Justice and strong institutions
68 140104 การเป็นพลเมือง 16 Peace, Justice and strong institutions
69 152100 สังคมศาสตร์รอบตัวเรา
70 154100 ภูมิศาสตร์เบื้องต้น
71 154104 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 13 Climate Action
72 154111 ลมฟ้าอากาศในชีวิตประจำวัน
73 154130 ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
74 154142 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคม 13 Climate Action
75 154153 ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม่ 13 Climate Action
76 159100 โลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน
77 159151 สังคมและวัฒนธรรมล้านนา 11 Sustainable cities and communities
78 176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 16 Peace, Justice and strong institutions
79 176104 สิทธิและหน้าที่พลเมืองในยุคดิจิทัล 16 Peace, Justice and strong institutions
80 201100 วิทยาศาสตร์บูรณาการ
81 201110 คณิตศาสตร์บูรณาการ
82 201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์
83 201114 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
84 201115 ชีวิตและพลังงาน 7 Affordable and clean energy
85 201116 วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน 13 Climate Action
86 201117 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม
87 201190 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
88 201192 ดอยสุเทพศึกษา 15 Life on land
89 202100 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน 15 Life on land
90 203100 เคมีในชีวิตประจำวัน
91 203192 พอลิเมอร์ในชีวิตประจำวัน
92 204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
93 204123 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
94 205100 โลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา
95 205105 วิทยาศาสตร์โลกและอารยธรรม
96 206100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
97 206109 คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน
98 206150 พีชคณิตโดยใช้ซอฟต์แวร์เชิงกราฟและตัวเลข
99 207100 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
100 207109 ชีวิตกับเอกภพ
101 207110 ฟิสิกส์ : ศาสตร์ที่เปลี่ยนโลก
102 208101 สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
103 208102 การให้เหตุผลและการคิดเชิงสถิติ
104 208161 สถิติพื้นฐาน
105 210100 โลกของวัสดุ
106 211100 กินดี : การมีชีวิตที่ดีขึ้นและการป้องกันโรค
107 214100 วิทยาศาสตร์ของสัตววิทยา
108 218100 ศาสตร์แห่งอัญมณีและเครื่องประดับ
109 254182 พลังงานเบื้องต้น 7 Affordable and clean energy
110 256100 การใช้ทรัพยากรแร่อย่างยั่งยืน 12 Responsible consumption and production
111 256131 การทำเหมืองแร่ในเมือง
112 259108 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
113 259109 โทรคมนาคมในประเทศไทย
114 259191 พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
115 259192 ทักษะสำหรับการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 8 Decent work and economic growth
116 259193 คุณธรรมและปัญญาสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 11 Sustainable cities and communities
117 259194 อุปนิสัยและค่านิยมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพ 11 Sustainable cities and communities
118 259195 การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
119 261111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์
120 329106 การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพแพทย์เบื้องต้น
121 329203 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
122 351100 เศรษฐศาสตร์เกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  Partnerships for the goals
123 351101 เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุขในครัวเรือน 11 Sustainable cities and communities
124 353100 ข้าวไทย 15 Life on land
125 356102 สัตว์น้ำสวยงาม 14 Life below water
126 357101 แมลงในบ้านและศัตรูพืชในสวน 15 Life on land
127 357110 แมลงกับมนุษยชาติ 15 Life on land
128 359201 วิถีทัศน์ทางการเกษตร 2 Zero hunger
129 359202 พืชและอาหารปลอดภัย 2 Zero hunger 4 Quality eduation
130 359203 รอบรู้เรื่องพืชสวน 15 Life on land
131 359204 พืชสวนเพื่อสุขภาพ 3 Good health and well-being
132 359205 โลกของกล้วยไม้ 15 Life on land
133 359206 ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม และจิตใจมนุษย์ 3 Good health and well-being
134 360100 โรคพืชกับชีวิตประจำวัน
135 360108 โรคพืชและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
136 365221 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 Climate Action
137 365222 พื้นที่สวยงามตามธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
138 368100 การเริ่มต้นธุรกิจเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง 11 Sustainable cities and communities
139 400110 พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
140 460301 การพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นมืออาชีพ
141 461100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 3 Good health and well-being
142 461170 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน 3 Good health and well-being
143 359206 ยาในชีวิตประจำวัน 3 Good health and well-being
144 510100 ความสุขสมบูรณ์ 3 Good health and well-being
145 515101 รังสีกับชีวิตประจำวัน
146 571103 มิตรภาพและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
147 571104 การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง 3 Good health and well-being
148 571111 การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์
149 571113 การรักษาสมดุลแห่งชีวิตวัยรุ่น 3 Good health and well-being
150 571115 สปาเพื่อสุขภาพ 3 Good health and well-being
151 571116 สุขภาพกับการทำงานในยุคดิจิทัล 3 Good health and well-being
152 571151 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข 3 Good health and well-being
153 601201 หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร 2 Zero hunger
154 510100 โภชนาการเพื่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน 2 Zero hunger
155 602100 การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
156 602101 เทคโนโลยีชีวภาพกับโลกสมัยใหม่ 13 Climate Action
157 602102 ชีวิตกับพลังงานทางเลือก 7 Affordable and clean energy
158 602103 อุตสาหกรรมเกษตรกับคุณภาพชีวิต 2 Zero hunger
159 602111 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
160 602201 โลกทัศน์ทางอุตสาหกรรมเกษตร
161 603200 บรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน 12 Responsible consumption and production
162 610111 บรรจุภัณฑ์เพื่อการตลาด
163 610112 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร 2 Zero hunger
164 610113 อาหารแปรรูปในชีวิตประจำวัน 2 Zero hunger
165 610114 อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 3 Good health and well-being
166 651104 ช้างในวัฒนธรรมไทย 15 Life on land
167 651105 ระบบนิเวศกับสุขภาพ 3 Good health and well-being
168 651106 สุขอนามัยอาหารจากสัตว์สำหรับผู้บริโภค 3 Good health and well-being
169 701181 การบัญชีสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
170 702101 การเงินในชีวิตประจำวัน 8 Decent work and economic growth
171 703103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น 8 Decent work and economic growth
172 705191 ผู้บริโภคที่ชาญฉลาด 3 Good health and well-being
173 706200 ทักษะการเป็นนักบริหารที่รับผิดชอบต่อสังคม 16 Peace Justice and strong institution
174 706201 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม 11 Sustainable cities and communities
175 751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
176 801100 สถาปัตยกรรมในชีวิตประจำวัน 11 Sustainable cities and communities
177 851100 การสื่อสารเบื้องต้น
178 851103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ
179 852100 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพยนตร์
180 888102 อภิมหาข้อมูลเพื่อธุรกิจ 8 Decent work and economic growth
181 888103 ภาษาโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ต
182 888104 ความรู้เบื้องต้นเรื่องอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
183 888105 ระบบข้อมูลอินเทอร์เน็ต
184 888106 การสื่อสารและการสร้างเครือข่ายในสังคมออนไลน์
185 888107 การเริ่มต้นธุรกิจบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
186 888108 สังคมอัจฉริยะ 8 Decent work and economic growth
187 888109 ความรู้เบื้องต้นกฎเกณฑ์ใหม่ว่าด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกต่อการค้า 17 Partnerships for the goals
188 888194 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ 11 Sustainable cities and communities
189 900100 วิศวกรรมชีวการแพทย์ในชีวิตประจำวัน 3 Good health and well-being
190 951100 ชีวิตสมัยใหม่กับแอนนิเมชัน
191 953111 ซอฟต์แวร์สำหรับชีวิตประจำวัน
192 954101 การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
back to top