คลังข้อมูล GE

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) รูปแบบใหม่

ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้

กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person)

1) กระบวนวิชาด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
2) กระบวนวิชาด้านทักษะทางภาษา (Language Literacy)
3) กระบวนวิชาด้านความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy)
4) กระบวนวิชาด้านทักษะการจัดการทางการเงิน (Financial Literacy)
5) กระบวนวิชาด้านทักษะการบริหารจัดการ (Management Skills)

กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator)

1) กระบวนวิชาด้านทักษะการคิด (Thinking Skills)
2) กระบวนวิชาด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills)
3) กระบวนวิชาด้านทักษะการสร้างนวัตกรรมและการเปิดธุรกิจใหม่เพื่อรองรับธุรกิจด้านไอที (Startup and Innovation)
4) กระบวนวิชาด้านทักษะการปรับตัว (Adaptability)

กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)

1) กระบวนวิชาด้านการเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม (Culture and Art)
2) กระบวนวิชาด้านทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork)
3) กระบวนวิชาด้านการมีจิตอาสา (Volunteerism)
4) กระบวนวิชาด้านทักษะความเป็นพลเมือง และความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม (Civic Literacy and Environmental Concerns)
คลิก!!! เพื่อดูคำอธิบายลักษณะกระบวนวิชาใน CMU-MIS