คณะกรรมการบริหารประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล

รองผู้อำนวยการ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง

รองผู้อำนวยการ

กรรมการ


นางสุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์

เลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรรมการนางสาวมธุรส กัลยา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

กรรมการ

นางธัญญกานต์ ร่มโพธิ์เย็น

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

กรรมการ