คณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
     

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
     

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์
นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ