ติดต่อสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

# หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 สำนักงานสำนัก 0-5394-1405, 0-5394-1415
2 ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา 0-5394-1408, 0-5394-1409
3 ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 0-5394-1410, 0-5394-1411, 0-5394-1412, 0-5394-1413
4 ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร 0-5394-1406, 0-5394-1407, 0-5394-1417, 0-5394-1420
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน
0-5394-1416

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชั้น 3
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่