บุคลากร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์

ผู้อำนวยการ

053941401

anawat.w@cmu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล

รองผู้อำนวยการ

053941402

prompong.sugunnasil
@cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง

รองผู้อำนวยการ

053941403

varattaya.j@cmu.ac.th


นางสุวนีย์ วงศ์สุฤทธิ์

เลขานุการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

053941411

suwanee.p@cmu.ac.th


ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

นางสาวมธุรส กัลยา

หัวหน้าฝ่าย

053941420

mathuros.k@cmu.ac.th


นางสาวปนัดดา ปัญญาดา

053941420

panudda.p@cmu.ac.th

นางสาวญาณินท์ สายะบุตร

053941417

yanin.s@cmu.ac.th

นางสาวธิดารัตน์ พูลสุข

053941407

thidarat.p@cmu.ac.th

นางดนุดา ไชยซาววงค์

053941407

riamruethai.chai@cmu.ac.th

นายเกียรติศักดิ์ อินทจักร์

053941417

kiadtisak.i@cmu.ac.th

นายกฤษณพงษ์ มะโนเรือง

053941406

kritsanapong.m@cmu.ac.th


ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวภัทราภรณ์ กุยแก้ว

หัวหน้าฝ่าย

053941413

pattaraporn.k@cmu.ac.th


นางอังคณา อินทจักร์

053941413

angkana.su@cmu.ac.th


นางนุชนาถ พรมแก้วงาม

053941412

nudchanard.t@cmu.ac.th

นางนิชาภา พุทธนานุวัฒน์

053941412

nichapa.y@cmu.ac.th

นางสาวพรปวีณ์ พันธวัฒน์

053941410

pornpawee.p@cmu.ac.th


ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางธัญญกานต์ ร่มโพธิ์เย็น

หัวหน้าฝ่าย

053941408

thanyakan.r@cmu.ac.th

นางสาวศิริกาญจน์ ศรีเจริญ

053941409

sirikarn.sr@cmu.ac.th

นางสาวณัฐกานต์ วงปินตา

053941408

nattagarn.vo@cmu.ac.th


สำนักงานสำนัก

Account

นางสุพิมพรรณ ล้อมตะคุ

งานการเงินและบัญชี

053941405

supimpan.m@cmu.ac.th

HR

นางสาววชิราภรณ์
โพธิ์สกุลชัยโรจน์

งานบุคคล

053941415

wachiraporn.p@cmu.ac.th

plan

นางสาวภคมนวรรณ ขุนพิณี

งานนโยบายและแผน

053941401

pakamonwan.kh@cmu.ac.th

IT

นายสมพงษ์ วงศ์ใหญ่

งานพัสดุ

053941405

sompong.w@cmu.ac.th

ธุรการ

นางสาวณัฐภัสสร ใจสุข

งานสารบรรณ

053941423

natpatsorn.j@cmu.ac.th

บริการฝีมือ

นาย ดุศิษย์ สุภารินทร์

งานรับส่งหนังสือและยานพาหนะ

053941405

dusit.suparin@cmu.ac.th