วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรม
Uplifting CMU educational excellence for sustainably positive impact to society with innovation


พันธกิจ :

1. ส่งเสริมให้ส่วนงานวิชาการพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ เป็นสากล และตรงกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล
3. สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นระบบและยั่งยืน