ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน
แนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรใหม่
กำหนดการประชุมคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
แนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา
ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ
แนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา
PowerPoint การพัฒนาการจัดการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหาร

เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO

ตารางเปรียบเทียบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553

การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข มคอ. 3 - 6 ในระบบ CMU-MIS

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ
หนังสือ “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”
มคอ. 2 หมวด 7 (คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการรับทราบในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560) (update 19 ก.ค. 60)
รหัสหลักสูตรระดับปริญญาตรี (14 หลัก)(update 2 ส.ค. 61)
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ 60
ISCED 2013
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดย รศ.อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการรับทราบในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2560) (update 19 ก.ค. 60)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ติดต่อเรา
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 0-5394-1406, 1407, 1417, 1420, 1424

โทรสาร : 0-5394-1404