ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยประจำปี 2560
มคอ. 2 หมวด 7 (คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการรับทราบในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560) (update 30 ม.ค. 60)
รหัสหลักสูตรระดับปริญญาตรี (14 หลัก)(update 9 มี.ค. 60)
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
ISCED 2013
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดย รศ.อุษณีย์ คำประกอบ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี (คณะกรรมการบริหารและประสานงานวิชาการรับทราบในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560) (update 30 ม.ค. 60)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ติดต่อเรา
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 0-5394-1406, 1407, 1417, 1420, 1424

โทรสาร : 0-5394-1404