CHE-QA Online
QA สัญจร

ประกาศรับสมัครงาน สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

คลิกดูประกาศรับสมัคร

คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร

คลิกดูรายละเอียด

 • ประกาศสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน
 • - คลิกดูประกาศรับสมัคร

  - คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร

  - คลิกดูรายละเอียด

  ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  หัวข้อ :
  ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้การต้อนรับ ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
  งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  หัวข้อ :
  งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  หัวข้อ :
  ภาพกิจกรรม รศ. อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen เรื่อง 21st Century Skills to Global Citizen ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

  UK Best Replica Watches
  Classic Replica Watches UK Online
  High quality Replica Watches UK

  งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

  ข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา