ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
ผศ.ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนางสุวนีย์ พรหมมา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ :
ผศ.ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมประเสริฐ รุจิรวงค์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนางสุวนีย์ พรหมมา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบุคลากรกองนโยบายและแผน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา