ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนางเทพพร สุคำวัง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคลากรกองบริการการศึกษา เพื่อเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา