เราจะเป็นเลิศในฐานะหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานสำนัก
สายตรงผู้อำนวยการ
EQD KM
e-mail
บัญชี 3 มิติ
ปฏิทินกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระบบสารบัญ
EQD Annaul Report 2556
Active User
สถิติวันนี้: 27
สถิติทั้งหมด:
หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-แม่ข่าย) โดย ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม การสัมมนาโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2) โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่ายแผน งานบริหารการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธาน ณ ห้องอิมพีเรียล แกรนด์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2559
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 โดยมี รศ.ดร. สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ คณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากร จัดโดยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200