To be an outstanding educational quality driving mechanism
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานสำนัก
EQD KM
e-mail
บัญชี 3 มิติ
ปฏิทินกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระบบสารบัญ
EQD Annaul Report 2558
Active User
สถิติวันนี้: 56
สถิติทั้งหมด:
 
หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมหารือการวางแผนขับเคลื่อนคุณภาพไปสู่ระดับ 300 คะแนน และการหารือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน EdPEx 200 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200