ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย รศ.พิษณุ เจียวคุณ รองผู้อำนวยการและบุคลากรฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่มชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based education) และการพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไป ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา