ภาพกิจกรรมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หัวข้อ :
ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Gobal Citizen เรื่อง Practical Active Learning for CMU Classrooms จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องสันพระเนตร โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561
งานที่เกี่ยวข้อง : สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ :
งานที่เกี่ยวข้อง : ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา