ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎกระทรวง 65
กำหนดการประชุมคณะกรรมการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
Clip VDO : Workshop การบันทึกข้อมูล มคอ. 3 - 6 รูปแบบ OBE ในระบบ CMU-MIS (กรุณา Login ด้วย e-mail@cmu.ac.th)
หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2563)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพื้นฐาน
แนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรใหม่
แนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา
ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ
แนวทางการส่งเสริมภาระงานของอาจารย์ด้านสหกิจศึกษา

เอกสารประกอบการบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ
หนังสือ “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ 60
ISCED 2013
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ติดต่อเรา
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 0-5394-1406, 1407, 1417, 1420, 1424

โทรสาร : 0-5394-1404