Handbook

คู่มือการพัฒนาหลักสูดร : จากผลลัพธ์การเรียนรู้สู่การจัดทำโครงลร้าง เนื้อหา และแผนที่แสดงการกระจายความรันผิดขอบ
คู่มือการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
คู่มืออาจารย์ด้านการสอน
Pocket Book การทวนสอบระดับกระบวนวิชาและระดับหลักสูตร
คู่มือหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

Contact Us

ฝ่ายส่งเสริมการจัดการศึกษา

ที่อยู่ : 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-1408-9
E-mail : em-eqd@gmail.com


Social

facebook : EM-EQD

line : @EM-EQD

Web Analytics