E Q D   P r o u d

 

           

การนำเสนอผลงาน KM เรื่อง ISAA : เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้รับบริการ ณ งาน CMU KM DAY 2020

 

 

            คณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงาน CMU KM DAY 2020 จัดการความรู้สู่วิถีนิวนอร์มอล และนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ กลุ่มที่ 2 : แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน ในหัวข้อเรื่อง “ISAA : เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้รับบริการ” และได้รับรางวัลชมเชย โดยมี นายเกียรติศักดิ์ อินทจักร์ ผู้แทนคณะกรรมการฯ นำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่