EQD MEDIA

WHAT WE DO

Card image cap
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่หลากหลาย

PDCA
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

EQD EVENTS

EQD CurriculumEvent

รองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักเข้าร่วมพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และทำพิธีบวงสรวงพระภูมิ พิธีสักการะหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ หอประวัติ และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EQD CurriculumEvent

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ในเขตภาคกลาง ในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2565 ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EQD New Team Director

เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 งานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View All
Student Assessment Tools
EQD KM
VOC