EQD MEDIA

WHAT WE DO

Card image cap
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักสูตรและกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Card image cap
ส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง มีเครือข่ายคู่ความร่วมมือที่หลากหลาย

PDCA
ส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนางานด้วยกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง

EQD EVENTS

EQD plan Event

ภาพกิจกรรม ทำบุญถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า(แทนการถวายเทียนพรรษา) ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลกรสำนัก ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

EQD plan Event

ภาพกิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน เมื่อจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

EQD ITA Event

ภาพกิจกรรม EQD KM Outing สรวลเสเฮฮา ครั้งที่ 1 ปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม อิกทั้งมีการบรรยายในหัวข้อ Inspiring a passion for learning and sharing KM โดย ดร.จิตถนอม สังขนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ The Brick X @ NSP ชั้น 1 อาคาร C อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

View All
Student Assessment Tools
EQD KM
VOC