EQD EVENTS

EQD CWIE Event

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566 หัวข้อ Change Management & Team Building โดยมี ดร.พงศ์ปณต พัสระ (โค้ชช่อ) จากบริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด เป็นวิทยากร ณ North Hill City Resort จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566

EQD CWIE Event

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนของประธานเครือข่าย CWIE ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมงาน วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ CWIE พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง เชื่อมโยง BCG สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

EMEQD-CMU

โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่อง Curriculum Transformation สร้างสรรค์หลักสูตรให้ตรงใจผู้เรียนยุคใหม่ โดยมี รศ.ดร.นภดล อุชายภิชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหารหลักสูตรนวัตกรรม และรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ในรูปแบบการบรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

EQD New Team Director

โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด : การวิเคราะห์และคิดต้นทุนของหลักสูตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพรรณ ตระการศิรินน และ อาจารย์ ดร. ศิรวัจน์ ธีราโสภณพงศ์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ในรูปแบบการบรรยายและการปฏิบัติ (Workshop) จำนวน 3 รุ่น ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ และ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 24 และ 25 พฤษภาคม 2566

EQD QA Event

โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด หัวข้อการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของหลักสูตร (Analyzing and Setting a Market Positioning for an Academic Curricula) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอก บุญเจือ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัท วินิจ และ อาจารย์ ดร.รวิ รุ่งเรืองศรี จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ โรงแรมแคนทารี ฮีลล์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

EQD New Team Director

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการสัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เรื่อง การยกระดับแนวทางการดำเนินงานสภาวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบรรยายเรื่อง ทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ มช. โดยมีคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมฯ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566

EQD QA Event

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 หัวข้อที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมเป็นวิทยากรร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

EQD CMU

รองศาสตราจารย์ สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

EQD New Team Director

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่การรับรองจาก ABET เพื่อให้หลักสูตรนำร่องจำนวน 32 หลักสูตร จากสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง มีความพร้อมในการยื่นขอรับรองจาก ABET ภายในปี 2568 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการอบรม ดร.ลักษมณ สมานสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กล่าววัตถุประสงค์โครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม Nimman 3 ชั้น 5 Nimman Convention Centre เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2566

EQD QA Event

การประชุมชี้แจงระบบ แนวทาง และแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล ผู้บริหารสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร ในรูปแบบ Online และแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 มีนาคม 2566

EQD CurriculumEvent

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566และสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถาบันแม่ข่ายพร้อมด้วยสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 21 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการประชุม Online ผ่าน Zoom Meeting เมื่อจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

EQD New Team Director

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ชี้แจงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และนโยบายการบริหารงาน สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา วาระการบริหาร 2565-2569 (Strategic Kick off 2023) ให้กับทีมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักฯ รับทราบ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

EQD CurriculumEvent

รองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักเข้าร่วมพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และทำพิธีบวงสรวงพระภูมิ พิธีสักการะหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ หอประวัติ และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้รับรางวัลผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EQD CurriculumEvent

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึงครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ ในเขตภาคกลาง ในวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2565 ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EQD New Team Director

เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 งานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE Database) ประจำปี พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 3 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EQD Event

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมสัมนาเรื่อง Template การเสนอหลักสูตรตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565

EQD CurriculumEvent

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดการสัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ในเรื่อง “การยกระดับพันธกิจด้านการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 SO4 Education Platform” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นในการพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้ ณ Centara Riverside Hotel จ.เชียงใหม่

EQD New Team Director

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดกิจกรรม Action Plan โดยมี รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนัก เป็นวิทยากร ณ The Brick X @ NSP อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EQD Event

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม Town Hall Meeting โดยมี รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วย ผศ.ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล และ อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักได้มาแชร์เรื่องราวต่างๆ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายการดำเนินงาน ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร รวมไปจนถึงพันธกิจ ที่ทุกคนล้วนมีส่วนในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ณ ร้าน H365 Coffee & Bistro Chiang Mai จ.เชียงใหม่

EQD CurriculumEvent

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ได้มีการเปิดรับฟังความเห็นจากตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษา โดยมี คุณจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EQD New Team Director

ภาพกิจกรรม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

EQD Event

ภาพกิจกรรมทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครบรอบ 17 ปีและพิธีมอบโล่รางวัลแห่งความภักดี (EQD Loyalty Award) ซึ่งมอบแด่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลาครบ 10 ปี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบช่อดอกไม้จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาครบวาระ ณ ห้องรับรองสำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2565

EQD ITA Event

ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2565

EQD plan Event

ภาพกิจกรรม ทำบุญถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า(แทนการถวายเทียนพรรษา) ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลกรสำนัก ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) ต.สุเทพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

EQD plan Event

ภาพกิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน เมื่อจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

EQD ITA Event

ภาพกิจกรรม EQD KM Outing สรวลเสเฮฮา ครั้งที่ 1 ปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม อิกทั้งมีการบรรยายในหัวข้อ Inspiring a passion for learning and sharing KM โดย ดร.จิตถนอม สังขนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ The Brick X @ NSP ชั้น 1 อาคาร C อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

EQD CoachingEvent

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม Coaching Care Cafe คาเฟ่เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพองค์กร ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร โดยรองอธิการบดี (รศ.อุษณีย์ คำประกอบ) ได้มาร่วมแลกเปลี่ยน ให้ความรู้และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักฯ ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

EQD Plan Event

ภาพกิจกรรม วิพากษ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

EQD ITA Event

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2565 หัวข้อ (building) “Creative Thinking” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ The Brick X @ NSP ชั้น 1 อาคาร C อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

EQD ITA Event

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้ารับมอบโล่เกียรติยศในฐานะที่สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน ระดับ A (คะแนนร้อยละ 85-95) ในงานพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้กับส่วนงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ITA AWARD 2022) ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

EQD Event

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมสระเกล้า ดำหัวผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ และผู้บริหารสำนัก เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการแสดงการสุมาคารวะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา ณ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

EQD Event

ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ เนื่องในโอกาศได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565

EQD Event

ภาพกิจกรรม Workshop Value Chain เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องดอยน่าน โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือน วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

EQD Event

ภาพกิจกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564

EQD Event

ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรร่วมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุนกองทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้า(แทนการถวายเทียนพรรษา) ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2564

EQD Event

ภาพกิจกรรม การสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงานประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนัก เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและบุคลากร เข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 ในหัวข้อ “Step to EQD TQA” ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม สถาบันสมาชิกเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดนิทรรศการ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2563 ภายใต้แนวคิด มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เสริมศักยภาพครู พัฒนาความรู้สู่ชุมชน สร้างคนไทยในโลกยุคใหม่ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563

EQD Event

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563

EQD Event

ภาพกิจกรรม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เเละประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (AUN-QA) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

EQD Event

ภาพกิจกรรมพิธีมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละประธานเครือข่ายฯ เป็นประธานในพิธี

EQD Event

ภาพกิจกรรม การประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ปี 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

EQD Event

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2563 หัวข้อ Growth Mindset and Change Management โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน

EQD Event

ภาพกิจกรรม การอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน

EQD Event

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรในการทำ work shop ในโครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา